(CZ)
Copyright

Podmínky používání (licenční ujednání)

Společnost Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG (KALDEWEI) uděluje za následujících podmínek bezúplatné, neexkluzivní právo užívání informačního materiálu poskytnutého společností k redakčnímu využití v digitálních a tištěných publikacích jakož i k reklamnímu využití v digitální a tištěné formě, které se vztahují ke společnosti KALDEWEI nebo jejím výrobkům:

1. Údaje poskytnuté společností nesmí být použity k pohoršujícím účelům příčícím se dobrým mravům nebo protiprávním účelům, a to zejména – avšak nejenom – k účelům odporujícím právu hospodářské soutěže a známkovému právu.

2. Komerční poskytnutí materiálu třetím osobám – a to i v elektronické podobě – není povoleno.

3. Otištění/zveřejnění informačního materiálu, zejména obrázků, textů a videí, je bezplatné. Obrázky použité k reklamním účelům musejí být opatřeny odpovídajícím údajem o jejich zdroji.

4. Autorská práva k informacím poskytnutým na tomto portálu náleží KALDEWEI, ledaže by byl výslovně uveden jiný autor. Zvláštní časová a prostorová omezení používání informací, a to zejména obrázků, mohou vyplývat z titulku pod obrázkem a/nebo z označení v metadatech obrazového materiálu.

5. Použití obrázků s osobami je vyhrazeno pouze tisku.

6. Informační materiál nesmí být jakkoliv pozměňován, zveřejňování částí obrázků je však dovoleno.

7. V případě zveřejnění v tiskových médiích prosíme o zaslání jednoho povinného výtisku na

KALDEWEI GmbH & Co. KG, - PR
Beckumer Straße 33-35,
59229 Ahlen

Pokud se jedná o elektronická média, postačí e-mailová zpráva na press@kaldewei.com s uvedením hypertextového odkazu odkazujícího na zveřejněný obsah.

8. KALDEWEI si vyhrazuje zrušení práva užívání se lhůtou 14 dnů.  Právo na okamžitou výpověď z důležitého důvodu tím není dotčeno.  Důležitým důvodem je také – avšak nejenom – porušení
ustanovení uvedených v bodu 1.

9. KALDEWEI neručí za obsah obrazových dat. Za oprávněnost použití obrazových dat je odpovědný výhradně uživatel.

KALDEWEI se snaží o to, aby zajistil spolehlivé a bezporuchové fungování webové stránky. KALDEWEI nepřebírá odpovědnost v případě, že není možné webovou stránku používat, nebo za škody, které vzniknou v souvislosti nebo v důsledku s používání webové stránky.

Uživatel zbavuje KALDEWEI všech nároků třetích osob, které vůči KALDEWEI vzniknou v souvislosti s používáním obrazových dat nebo jejich obsahů uživatelem (nebo jeho zastoupení) a uhradí společnosti KALDEWEI všechny vzniklé náklady a výdaje; to však neplatí, pokud nároky vznikly v důsledku hrubé neznalosti nebo o úmyslného chování společnosti KALDEWEI.

10. Udělení práv užívání k poskytnutým souborům nezakládá žádná další práva ke značkám, registrovaným vzorům a ostatním ochranným právům.

11. KALDEWEI si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto podmínky používání.  Příslušné změny budou zveřejněny na tomto portálu.

12. Jediným příslušným soudem, je-li uživatel obchodník, je pro všechny spory přímo i nepřímo vycházející ze smluvního vztahu Ahlen ve Vestfálsku. KALDEWEI je však také oprávněn podat žalobu v sídle uživatele.

Pro právní vztahy v souvislosti s touto smlouvou platí německé hmotné právo s vyloučením dohody Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

Při neúčinnosti jednotlivých ustanovení zůstávají zbývající části smlouvy závazné.

Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Tel. +49 2382 785 0
marketing@kaldewei.de
www.kaldewei.com